Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışma takvimi

4.Sınıf Rehberlik Programı Kazanımları

 

4.Sınıf rehberlik programı kazanımları, günümüz ihtiyaçları ve güncel okul PDR programı yaklaşımları dikkate alınarak hazırlanan yeni bir programdır. Bu programda;

  • Tek bir modele dayanmak yerine özellikle gelişimsel, yeterlik, güç temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmiştir.
  • Akademik, kariyer ve sosyal duygusal olmak üzere üç temel gelişim alanı belirlenmiştir. Bu gelişim alanlarına ait kazanım ifadeleri birbirinden ayrı olmakla birlikte birbirini destekleyecek şekilde yazılmıştır.
  • Gelişim alanlarına ilişkin yeterlik alanları çeşitlendirilmiş ve açık bir şekilde belirlenmiştir. Yeterlikler ve kazanımlar; öğrencilerin yaşları, zihinsel, sosyal duygusal ve fiziksel gelişimleri ile gelişim görevleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
  • Gelişim alanlarında duyguların farkındalığına ve ifade edilmesine özen gösterilmiştir.
  • 4.Sınıf rehberlik programı kazanımları yazılırken program geliştirme sürecinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin rehberlik ihtiyacını ortaya koyan RİBA sonuçları, çalıştaylar kapsamında öğretmenlere uygulanan ihtiyaç analizi ile elde edilen veriler,“Karakter Güçleri ve Erdemler”, “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırılan yeni nesil beceriler ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tanımlanan “Kök Değerler” dikkate alınmıştır.
  • Duyuşsal davranış kazandırmanın bir süreç olduğu ve tekrarlanması gerektiği dikkate alınarak kazanımların kapsayıcı olmasına özen gösterilmiş ve bazı kazanımlar farklı sınıf düzeylerinde tekrar edilmiştir.

Akademik Gelişim Alanı

Akademik gelişim alanında, hayat boyu gelişim ve değişim anlayışından hareketle öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alması, akademik anlayış geliştirmeleri, akademik çalışmalarında öz düzenleme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin okula aidiyet geliştirmeleri, akademik gelişimleri ile ilgili öz değerlendirme yaparak gelişimlerini destekleyebilecek planlamalar yapabilmeleri, eğitsel başarıya götürecek kendilerine uygun öğrenme stillerini ve stratejilerini, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri önemli görülmüştür.

Kariyer Gelişim Alanı

Kariyer gelişim alanında, içinde bulunduğumuz dijital çağda mesleklerin hızlı ve sürekli olarak değiştiği fikrinden hareketle öğrencilerin mesleklerin değişebileceği ve gelişebileceği anlayışını kazanmaları ve kendi kariyer planlarını bu anlayışa dayanarak geliştirmeleri benimsenmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin kariyer seçimi açısından kendini tanıması, mesleki bilgi kaynaklarından güvenilir olan ve olmayanları ayırt etmesi, çalışma ve üretmenin bireyin gelişimine katkısına inanması ve kendine uygun kariyer kararını vermesi önemli görülmüştür.

Kariyer gelişim alanında, öğrencilerin içinde bulundukları kariyer gelişim döneminin özellikleri ve kariyer gelişim görevleri dikkate alınmıştır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı

  • Sosyal duygusal gelişim alanında, öğrencilerin içinde bulundukları sosyal gruplarda başarılı olmaları için neleri bilmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili becerileri kazandırmak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, zihinsel gelişime de destek sağlayan duygularını anlamalarına, tanımalarına, ifade etmelerine ve yönetmelerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda, benlik farkındalığı kazanma, duyguları anlama ve yönetme, sorumlu karar verme, kişisel güvenliğini sağlama ve kişilerarası iletişim becerileri gibi sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirmeleri önemli görülmüştür.

 

4.Sınıf Rehberlik Programı Kazanımları ve Yenilikler

 

 

İlk kez yer verilen temalar:

 

 

4.Sınıf Rehberlik Programı içeriğinde iyi oluş, iyilik hâli, beden imgesi, sanal arkadaşlık, hak savunuculuğu, karakter güçleri, hayal etme, liderlik becerileri, kariyer amaç ve beklentileri, kariyer portfolyosu anlayışı geliştirme, kariyer planlama, hayat boyu öğrenme anlayışı, çaba gösterme, çalışma anlayışı ve önemi, üretme davranışı, okul ve eğitimin önemi, akademik erteleme, öğrenmenin bir parçası olarak hata/başarısızlık, öğrenme etkinlik ve ortamlarına yönelik duygu ve düşünce temalarına ilk kez yer verilmiştir.

Bu yenilikler hakkında neler düşündüğünüzü forum sayfamızda tartışabilirsiniz.

Akademik gelişimde ve kariyer gelişiminde olduğu gibi sosyal duygusal gelişim alanında da öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmaları ve olumlu kişilik özelliklerini geliştirmeleri benimsenmiştir.

Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında, öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, kök değerleri kazanmalarına katkıda bulunmak benimsenmiştir. Bu kapsamda, öğrencilere sağlıklı bir akademik gelişim, sağlıklı bir kariyer gelişimi ve sağlıklı bir sosyal duygusal gelişim sağlayarak öğrencilerin iyi oluş ve uyum düzeyi yüksek bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

4.Sınıf Rehberlik Programı Kazanımları YAPILAN YORUMLAR