Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
MEB: Psikolojik Danışmanların Zümre Toplantılarına Katılmaları Uygun Değildir

MEB: Psikolojik Danışmanların Zümre Toplantılarına Katılmaları Uygun Değildir

  • Ana Sayfa
  • MEB: Psikolojik Danışmanların Zümre Toplantılarına Katılmaları Uygun Değildir

MEB: Psikolojik Danışmanların Zümre Toplantılarına Katılmaları Uygun Değildir

İl-ilçe zümre başkanları toplantılarına rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt edilen ilgi (a) yazınız ve ekleri Bakanlığımızca incelenmiş olup rehber öğretmen/psikolojik danışmanların zümre toplantılarına katılmalarına ilişkin hususlar aşağıda değerlendirilmiştir.

1- İlgi (c) Yönergenin “Zümreler” kenar başlıklı on birinci maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde sınıf veya branş bazında oluşturulacak zümrelere yer verilmiş olup söz konusu bentlerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri zümresi bulunmamaktadır.

2- İlgi (c) Yönergenin on dördüncü maddesinin birinci fıkrasında ilçe sınıf/alan zümrelerinin eğitim kurumları zümre başkanlarından ve on beşinci maddesinin birinci fıkrasında il sınıf/alan zümrelerinin ilçe sınıf/alan zümre başkanlarından oluşmasına ilişkin hükümler, ilgi (c) yönergenin on birinci maddesi hükmü gereğince oluşturulan zümrelere ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

3- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilgi (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. İlgi (b) Yönetmeliğin “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu” kenar başlıklı on altıncı maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında sırasıyla “Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.” ve “Komisyon; birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır.” hükümleri bulunmakta olup adı geçen komisyon tarafından birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılan toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin planlama, değerlendirme ve izleme çalışmalarına yer verilmektedir.

4- İlgi (b) Yönetmeliğin “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun kuruluşu” kenar başlıklı on ikinci maddesinin birinci fıkrasında “İl millî eğitim müdürlüklerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, biri eylül ayında, diğeri haziran ayında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır” hükmü bulunmaktadır. Komisyon, il milli eğitim müdürü başkanlığında özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe şube müdürlerinden, rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinden, rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlarından, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ile bu tür ve kademedeki kurumlarda görev yapan en az birer rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı eylül ve haziran aylarında en az iki kere toplanan komisyon rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin çalışmaları planlamakta ve değerlendirmektedir.

5– İlgi (ç) Yönergenin “Rehberlik ve araştırma merkezleri ve bölümleri” kenar başlıklı dördüncü maddesinin birinci fıkrasında “Rehberlik ve araştırma merkezleri, il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten kurumlardır” hükmü gereğince il veya ilçedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini de planlamak, koordine etmek ve değerlendirmek amacıyla faaliyet yürütmektedir.

6- İlgi (ç) Yönergenin “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü ve görevleri” kenar başlıklı beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 7 ve 10 numaralı alt bentlerinde sırasıyla “Öğretim yılının başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa sorumluluk bölgesindeki rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile toplantı yapar” ve “İhtiyaç duyulması hâlinde iş birliğini güçlendirmek, alanla ilgili güncel bilgileri ve uygulamalardaki iyi örnekleri paylaşmak amacıyla sorumluluk bölgesine, eğitim bölgesine, okul kademesine veya türlerine göre toplantılar düzenler.” hükümlerince düzenlenen toplantılarda eğitim kurumlarında görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile işbirliğinin sağlaması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkililiğinin artırılması, çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

7- Sonuç olarak ilgi (c) Yönerge hükümleri kapsamında oluşturulan zümrelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin zümreler yer almamakla birlikte, ilgi (b) Yönetmelik ve (ç) Yönergedeki hükümler çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, bu hizmetleri yürüten personel arasındaki işbirliğinin sağlanması ile ilgili hususlardaki çalışmaları yürütmek üzere eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde komisyonlar oluşturulmakta ve toplantılar düzenlenmektedir. Mevzuat, zaman, emek ve kaynak açısından değerlendirildiğinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ilgi (c) Yönerge gereğince eğitim kurumları, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan sınıf/alan zümreleri toplantılarına katılmalarının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

twitter beğeni
MEB: Psikolojik Danışmanların Zümre Toplantılarına Katılmaları Uygun Değildir YAPILAN YORUMLAR